اخبار سایت

فرآیند خرید تضمینی برق از سامانه های خورشیدی احداثی توسط مشترکین

۹۸/۷/۱۰ ۱۶:۱۰ 1 نظر
0

در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که به وسیله مشترکین برق ، تا سقف ظرفیت انشعاب احداث می گردد ، طی مراحل زیر صورت می پذیرد:

 

1 (شرح كلي خدمات انجام كار طراحي، تهيه و تامين تجهيزات، ساخت ،نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك از نوع متصل به شبكه براي مشتركين متقاضي، حداكثر ميزان توان " سامانه" براي هر مشترك متقاضي محدود به ظرفيت انشعاب متقاضي تا سقف صد (100 (كيلووات، مي باشد. منظور از مشترك متقاضي، كليه مشتركين برق داراي انشعاب به استثناي انشعاب موقت (آزاد) مي باشد. در اين طرح براي هر مشترك متقاضي در صورت احراز شرايط مندرج در دستور العمل اجرايي،مجاز به احداث حداكثر يكصد(100 (كيلووات نيروگاه فتوولتائيك مي باشد. 

 

بیشتر بخوانید

هزینه ساخت نیروگاه برق خورشیدی ۵۰ ، ۱۰۰ کیلووات و ۱ مگاوات

۹۸/۷/۱۰ ۱۶:۰۳ 0 نظر
0

در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که به وسیله مشترکین برق ، تا سقف ظرفیت انشعاب احداث می گردد ، طی مراحل زیر صورت می پذیرد:

 

1 (شرح كلي خدمات انجام كار طراحي، تهيه و تامين تجهيزات، ساخت ،نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك از نوع متصل به شبكه براي مشتركين متقاضي، حداكثر ميزان توان " سامانه" براي هر مشترك متقاضي محدود به ظرفيت انشعاب متقاضي تا سقف صد (100 (كيلووات، مي باشد. منظور از مشترك متقاضي، كليه مشتركين برق داراي انشعاب به استثناي انشعاب موقت (آزاد) مي باشد. در اين طرح براي هر مشترك متقاضي در صورت احراز شرايط مندرج در دستور العمل اجرايي،مجاز به احداث حداكثر يكصد(100 (كيلووات نيروگاه فتوولتائيك مي باشد. 

 

بیشتر بخوانید

فرآیند خرید تضمینی برق از سامانه های خورشیدی احداثی توسط مشترکین

۹۸/۷/۱۰ ۱۶:۱۰ 0 نظر
0

در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که به وسیله مشترکین برق ، تا سقف ظرفیت انشعاب احداث می گردد ، طی مراحل زیر صورت می پذیرد:

 

1 (شرح كلي خدمات انجام كار طراحي، تهيه و تامين تجهيزات، ساخت ،نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك از نوع متصل به شبكه براي مشتركين متقاضي، حداكثر ميزان توان " سامانه" براي هر مشترك متقاضي محدود به ظرفيت انشعاب متقاضي تا سقف صد (100 (كيلووات، مي باشد. منظور از مشترك متقاضي، كليه مشتركين برق داراي انشعاب به استثناي انشعاب موقت (آزاد) مي باشد. در اين طرح براي هر مشترك متقاضي در صورت احراز شرايط مندرج در دستور العمل اجرايي،مجاز به احداث حداكثر يكصد(100 (كيلووات نيروگاه فتوولتائيك مي باشد. 

 

بیشتر بخوانید

هزینه ساخت نیروگاه برق خورشیدی ۵۰ ، ۱۰۰ کیلووات و ۱ مگاوات

۹۸/۷/۱۰ ۱۶:۰۳ 0 نظر
0

در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که به وسیله مشترکین برق ، تا سقف ظرفیت انشعاب احداث می گردد ، طی مراحل زیر صورت می پذیرد:

 

1 (شرح كلي خدمات انجام كار طراحي، تهيه و تامين تجهيزات، ساخت ،نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك از نوع متصل به شبكه براي مشتركين متقاضي، حداكثر ميزان توان " سامانه" براي هر مشترك متقاضي محدود به ظرفيت انشعاب متقاضي تا سقف صد (100 (كيلووات، مي باشد. منظور از مشترك متقاضي، كليه مشتركين برق داراي انشعاب به استثناي انشعاب موقت (آزاد) مي باشد. در اين طرح براي هر مشترك متقاضي در صورت احراز شرايط مندرج در دستور العمل اجرايي،مجاز به احداث حداكثر يكصد(100 (كيلووات نيروگاه فتوولتائيك مي باشد. 

 

بیشتر بخوانید